اپیسپادیاس

اپیسپادیاس (Epispadias) یک نقص مادرزادی در پیشابراه (عموماً مردان) است که سوراخ خارجی پیشابراه قبل از گلنس ودر سطح فوقانی پنیس قرار دارد. این سوراخ می‌تواند در تنه آلت باشد. شیوع این نقص یک در صدو بیست هزار مرد و یک در پانصدهزار زن دیده می‌شود.

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید