انتقاد از واگذاری پزشکی قانونی به بخش خصوصی

انتقاد از واگذاری پزشکی قانونی به بخش خصوصی

رضا شیران خراسانی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: اقدامات و فعالیت های دستگاه ها در حوزه تصدیگری باید به مردم واگذار شود اما فعالیت های حوزه حاکمیتی نباید واگذار شود چرا که این کارها عمدتا با نظم عمومی و حوزه انسانی سروکار دارد.

بخش هایی مانند اورژانس نباید به بخش خصوصی واگذار شود چرا که بخش خصوصی به منافع بیشتر از جان انسان ها فکر می کند. به طور قطع در موضوع پیشنهاد دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای واگذاری پزشکی قانونی، باید بازنگری شده و مورد تجدید نظر قرار گیرد. این واگذاری به عملکرد پزشکی قانونی خدشه وارد می کند. مسئله دیگر این است که یک اظهار نظر اشتباه موجب سلب حیات متهم می شود، بنابراین حوزه کاری با این حساسیت نباید به بخش خصوصی واگذار شود.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید