بیمارستان بابک

بخش های بستری: زنان و زايمان-nicu-داخلي -اطفال-نوزادان-جراحي عمومي  

بخش های ستاره دار: اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زايمان-ليبر-پست پارتوم-تختهاي بخش اورژانس-تحت نظر اورژانس-مامايي  

بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي و پاتولوژي-راديولوژي وسونوگرافي-داروخانه  

بخش های درمانگاهی: درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-ساير(درمانگاه) 

بابک تهران   02 - 66014800 

آدرس : خیابان آزادی – خیابان کارون – چهار راه طوس

شماره تماس: 66014800-2

بیمارستان بابک

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید