بيمارستان شفا یحیائیان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1326با ظرفيت 269 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ ICU

آدرس : تهران، ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسلام

شماره تماس: 33542000-8

http://crtsh.iums.ac.ir

بيمارستان شفا یحیائیان

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید